Skip to content

*birikim Fr. Accumulation | TDK

  1. Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
  2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim
  3. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi, repertuvar.
  4. ekon. Biriktirilen mal veya para.
  5. jeol. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması.
  6. top. b. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlik düzeyinin yükselmesi süreci.

*atölye Fr. atelier | TDK

  1. (atö’lye) Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer
  2. İşlik

Birikim atölyesi, farklı disiplinleri kapsayan kültürel üretim ile ilgilenerek hem ortaya konmuş olan ürünleri daha fazla insanın birikimine katmak hem de bu birikimlere kendi üretimleriyle de katkı sunmak için çalışan ve de çoğalmayı isteyen neşeli bir topluluktur.

farklı bakış açılarıyla sarıdan siyaha bir dünyaya merhaba der…